PRAVIDLÁ online súťaže „Vyhrajte zapožičanie auta Peugeot 208 na celý mesiac zadarmo“ v rámci akcie HVIEZDNA JESEŇ s CCC.

Tieto súťažné pravidlá (ďalej len “pravidlá”) upravujú online súťaž “Vyhrajte zapožičanie auta Peugeot 208 na celý mesiac zadarmo“, v rámci akcie HVIEZDNA JESEŇ s CCC (Ďalej len “súťaž”) ako jediný záväzný a celý dokument.

1. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je spoločnosť CCC Slovakia, s.r.o. so sídlom v Bratislave, Kopčianska 10, (ktorá je zároveň doručovacou adresou), zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 7778/B, IČO: 45609500, DIČ: 2023414492, e-mailová adresa: info.sk@ccc.eu, číslo kontaktného telefónu: (+421) 244 252 652 (platba za hovor ako pri štandardnom pripojení – podľa cenníka príslušného operátora) (ďalej len ako „organizátor“). Táto Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná či inak spojená so sociálnou sieťou Facebook či Instagram. Súťažiaci poskytuje svojou účasťou v súťaži svoje osobné údaje len organizátorovi súťaže, nie však sociálnej sieti Facebook a Instagram.

2. Doba trvania súťaže a miesto konania súťaže

Súťaž prebieha v období od 11. 9. 2020 do 30. 9. 2020 vrátane (ďalej len “doba trvania súťaže”) na webovej stránke www.zonaccc.sk. Je komunikovaná na sociálnych sieťach Facebook a Instagram. Konkrétne na oficiálnych účtoch spoločnosti, na Facebookovom profile CCC Shoes & Bags (SK – Slovenčina) @CCC.Slovakia a Instagramovom profile cccshoesbags_sk (ďalej len “stránky súťaže”).

3. Podmienky účasti v súťaži

Do súťaže sa môže zapojiť každá svojprávna fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá je držiteľom platného vodičského oprávnenia skupiny B, zároveň má zriadený profil na sociálnej sieti Instagram (www.instagram.com) alebo Facebook (www.facebook.com),  je fanúšikom Instagramovej a Facebookovej stránky organizátora ( ďalej len ,, súťažiaci “) a verejne uverejni na svojom profile na socialnej sieti Instagram alebo Facebook fotografiu z akcie HVIEZDNA JESEŇ s CCC, ktorú označi hashtagom #CCCAlessTour. Fotografia musi byt zdielana verejne do skoncenia trvania sutaze.

Súťažiaci musí splniť všetky stanovené podmienky pre účasť v súťaži.

4. Vylúčenie zo súťaže

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo požiadať súťažiaceho o preukázanie všetkých skutočností, ktoré akýmkoľvek spôsobom dokladajú jeho platnú účasť v súťaži podľa týchto pravidiel. V prípade, ak organizátor počas doby trvania súťaže zistí, že súťažiaci nespĺňa podmienky týchto pravidiel súťaže, alebo v prípade, že súťažiaci odmietne preukázať skutočnosti potvrdzujúce jeho platnú účasť v súťaži, je organizátor súťaže oprávnený takéhoto súťažiaceho zo súťaže vylúčiť, a to aj bez udania dôvodov.

Organizátor má právo vylúčiť ktoréhokoľvek súťažiaceho zo súťaže v prípade, že by takýto súťažiaci porušoval pravidlá, konal v rozpore s dobrými mravmi, snažil sa získať výhru podvodným spôsobom, využíval komunikačné prostriedky k poškodzovaniu mena organizátora alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov či škôd, ktoré by vylúčením mohli súťažiacemu vzniknúť.

Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci a rodinní príslušníci zamestnancov organizátora v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len “občiansky zákonník”). Pokiaľ bude usporiadateľom zistená účasť zamestnanca usporiadateľa alebo ich rodinného príslušníka, bude tento zo súťaže vylúčený.

5. Výhra

Výherca získava od organizátora predmet výhry, ktorým je zapožičanie vozidla Peugeot 208 na celý mesiac zadarmo (napr. od štvrtka 1. 10. 2020 12:00 do soboty 31. 10. 2020 12:00 h) podľa dohody výhercu s organizátorom. Táto cena je v súťaži iba jedna.

Cena bude odovzdaná podľa dohody výhercu s organizátorom.

6. Priebeh súťaže, mechanika určenie výhercu

Výhercom sa stane súťažiaci, ktorý bude náhodne vyžrebovaný na základe zverejnenia verejného príspevku na sociálnej sieti Instagram alebo Facebook. Príspevok musí byť uverejnený verejne a musí obsahovať fotografiu z akcie HVIEZDNA JESEŇ s CCC.

Takto zverejnená fotografia musí byť označená hashtagom #CCCAlessTour.

Súťažiaci musí sledovať oficiálny účet spoločnosti na sociálnej sieti Instagram profil cccshoesbags_sk a sociálnej sieti Facebook profil @CCC.Slovakia.

Organizátor náhodne vyberie celkovo jeden príspevok, ktorý je označený hashtagom #CCCAlessTour a ten sa stane výhercom súťaže.

Výber výhercu prebehne po skončení doby trvania súťaže viď. bod 2.

7. Odovzdanie výhry

Výherca bude kontaktovaný organizátorom na účely dohodnutia podmienok odovzdania výhry, a to prostredníctvom súkromnej správy na instagramovom alebo facebookovom účte.

Výherca súťaže je pred odovzdaním výhry povinný preukázať, že je držiteľom platného oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny B.

8. Osobné údaje a súhlas s pravidlami

Organizátor týmto upovedomuje súťažiacich v súlade s ustanovením § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013“) nasledovne:

Súťažiaci zapojením sa do súťaže poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne počas trvania súťaže a zverejnenia výsledkov, a to za účelom kontaktovania v prípade výhry, doručenia výhry výhercovi a informovania o výhre na stránke organizátora súťaže.

Organizátor sa považuje za prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 122/2013, čiže za osobu, ktorá vymedzila účel spracúvania osobných údajov, určila podmienky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje.

Organizátor súťaže získava nasledovné osobné údaje:

  • meno a priezvisko,
  • miesto trvalého pobytu,
  • e-mailovú adresu, telefónne číslo,
  • meno, resp. profil na Instagrame alebo Facebooku

Získané osobné údaje organizátor zhromažďuje, spracováva a využíva výhradne za účelom realizácie, priebehu a vyhodnotenia súťaže. Osobné údaje nie sú použité na iný než stanovený účel. Osobné údaje budú vymazané najneskôr po odovzdaní výhry, pokiaľ neexistujú iné zákonné lehoty na uchovávanie údajov. Výherca má právo na základe písomnej žiadosti bezplatne vyžadovať informácie o uložených a spracovaných osobných údajoch, právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov a ich likvidáciu, na opravu, blokovanie a vymazanie osobných údajov. V prípade otázok výhercu týkajúcich sa ukladania, spracovania a používania svojich osobných údajov môže výherca kontaktovať v súvislosti organizátora súťaže.

Ak máte záujem o podrobnejšie informácie, ako organizátor uvádzame, že ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 122/2013 máte právo:

– vyžadovať od organizátora na základe písomnej žiadosti:

– potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o dotknutej osobe spracované,

– vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracovaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa zákona č. 122/2013; pri vydaní rozhodnutia v zmysle § 28 ods. 5 zákona č. 122/2013 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracovania a vyhodnocovania operácií,

– vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby na spracovanie,

– vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam osobných údajov dotknutej osoby, ktoré sú predmetom spracovania,

– opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania,

– likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracovania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže dotknutá osoba požiadať o ich vrátenie,

– likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, ak došlo k porušeniu zákona,

– blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracováva údaje na základe súhlasu dotknutej osoby,

– na základe písomnej žiadosti namietať voči spracovaniu osobných údajov, o ktorých sa predpokladá, že sú alebo budú spracované na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu, využívaniu osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, poskytovaniu osobných údajov v rovnakom rozsahu na účely priameho marketingu,

– na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči spracovaniu osobných údajov v prípadoch uvedených v § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona č. 122/2013 vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracovaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracovanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,

– na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek namietať, nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracovania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracovania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote najneskôr 30 dní odo dňa doručenia žiadosti,

– pri podozrení, že sa osobné údaje neoprávnene spracovávajú, podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

9. Záverečné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdania výhry v prípade, že mu výhra nebude poskytnutá tak, aby mohla byť výhercovi odovzdaná v súlade s týmito pravidlami; ďalej robiť kedykoľvek rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním súťaže, a to vrátane zmeny pravidiel, prerušenie súťaže, pozastavenie súťaže, predčasného ukončenia súťaže alebo vylúčenie akéhokoľvek súťažiaceho zo súťaže bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu, a to najmä z dôvodu nedodržania pravidiel súťaže alebo pri podozrení z nezákonného konania alebo iného škodlivého správania zo strany účastníka, ako je napr. manipulácia s výsledkami alebo iné konanie ovplyvňujúce nekalým spôsobom výsledky súťaže. V prípade zmeny pravidiel je táto zmena účinná od okamihu zverejnenia v rámci webovej stránky www.zonaccc.sk. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach je vždy na usporiadateľovi. Usporiadateľ nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami. Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za prípadné problémy s funkčnosťou predmetnej súťažnej aplikácie.

Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, než je organizátorom stanovená. Výhru nie je možné previesť na inú osobu. Zodpovednosť organizátora za prípadné chyby na výhre sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Označením príspevku hashtagom #CCCAlessTour na sociálnej sieti Instagram a Facebook vyjadruje súťažiaci svoj výslovný súhlas s pravidlami súťaže a ďalej berie na vedomie poučenie o spracovaní osobných údajov podľa čl. 8 týchto Pravidiel.

Táto súťaž a všetky právne vzťahy, ktoré vyplývajú z tohto úplného znenia pravidiel, sa riadia právom Slovenskej republiky.

Pravidlá sú po celú dobu trvania súťaže zverejnené na www.zonaccc.sk.

Úplné znenie týchto pravidiel nadobúda platnosť a účinnosť od 11. 9. 2020.